Autor - warstwy

 

 1. Historia filozofii politycznej

a). starożytna i klasyczna filozofia polityczna (Arystoteles, chrześcijaństwo, islam, reformacja, początki republikanizmu - św. Tomasz z Akwinu, Machiavelli)

b). powstanie i rozwój liberalizmu (teorie kontraktualistyczne i anglosaska tradycja konstytucjonalistyczna)

c). oświecenie i idea narodu

d). narodziny państw narodowych i nowoczesnego modelu organizacji społecznej (demokracja-liberalizm-lewica)

 

2. Współczesna teoria polityczna

a). liberalizm w obliczu transformacji ekonomicznych i społecznych (Keynes, von Hayek, Friedman)

b). rekonstrukcja i odrodzenie myśli liberalnej (J. Rawls, J. Buchanan)

c). dyskusje z lat 80-tych: suwerenność jednostki, wspólnoty, prawa mniejszości, sprawiedliwość, problem uznania (mniejszość-większość: kulturowa, polityczna)

d). lata 90-te i kontrowersje wokół relatywizmu, "konfliktów cywilizacyjnych" i post-liberalizmu (Huntington, Fukuyama, Barber, John Gray, George Sher)

e). perspektywy "post-integralnej" teorii politycznej (teoria a analiza, globalność-historyczność-unidyscyplinarność-holizm)

 

3. Krytyka społeczna i myśl radykalna

a). teoria systemów-światów

b). myśl post-kolonialna

c). koncepcje lewicowe i neomarksistowskie (krytyka hegemonii i ekonomiczno-polityczno-militarnego "porządku światowego")

d). pytanie o przyszłość nauk społecznych w erze post-kapitalistycznej (I. Wallerstein)

 

4. Współczesne konflikty polityczne, kulturowe i ekonomiczne

a). Europa - między Wschodem i Zachodem

b). islam jako "główny demon" świata zachodniego

c). proces "transformacji ustrojowej" (Polska i Europa Wschodnia)

d). Bałkany a demokratyzacja, liberalizacja i emancypacja

 

5. Filozoficzne podstawy teorii politycznej

a). problem racjonalności, języka i działania

b). nie-polityczne teorie sprawiedliwości, prawa i jednostki (Levinas, Derrida, Laclau, Judith Butler)

c). możliwości krytyki społecznej (zmiana społeczna)

d). aktualność klasycznych filozofów polityki (Arystoteles, Hobbes, Hegel, Marks)

 

 

 

 
 
Wrocław, 10.07.2000